RODO i polityka prywatności

Szanowny Kliencie, w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przedstawiamy stosowne informacje na ten temat. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest :  

Pasieka Skowronek
Aneta i Grzegorz Śliwka
ul. Skowronek 3
43-330 Stara Wieś  
e-mail: pasieka2014@wp.pl
nr wet. 240256146


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez kontakt e-mailowy, telefoniczny oraz zamówienia poprzez portal Allegro. Cel przetwarzania danych osobowych przez:  

Pasieka Skowronek
Aneta i Grzegorz Śliwka
ul. Skowronek 3
43-330 Stara Wieś  
e-mail: pasieka2014@wp.pl
nr wet. 240256146


Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych usług. Dane potrzebne do: Realizacji świadczeń, kontaktu w sprawie zamówień. Imię nazwisko, adres do nadania paczki, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy oraz nr NIP Jeśli z jakiś powodów nie zostaną dane przekazane, nie będziemy mogli świadczyć usług Możemy również wymagać numer konta bankowego w celu zwrócenia kosztów za towar. Podanie podwyższysz danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zakupienia produktów. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. W każdej chwili kupujący może domagać się usunięcia swoich danych. Okres przechowywania danych osobowych Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas realizacji zamówienia. Dane osobowe ulegają kasacji po pozytywnym zakończeniu zamówienia i dostawie towaru. W sytuacji zaistniałych reklamacji, zwrotów, lub dochodzenia roszczeń, okres archiwizacji danych osobowych może zostać wydłużony na czas wyjaśnienia powyższych czynności. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa Tel. Infolinia: 606-950-000). Z uprawnień tych można skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez:

Pasieka Skowronek
Aneta i Grzegorz Śliwka
ul. Skowronek 3
43-330 Stara Wieś  
e-mail: pasieka2014@wp.pl
nr wet. 240256146


Cofając swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ; Dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego? Nie
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na państwa prawa? Nie
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych?

Pasieka Skowronek
Aneta i Grzegorz Śliwka
ul. Skowronek 3
43-330 Stara Wieś  
e-mail: pasieka2014@wp.pl
nr wet. 240256146


Polityka prywatności Aneta Śliwka
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez zakupy towarów na portalu Allegro, zamówienia prywatne
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Pasieka Skowronek
Aneta i Grzegorz Śliwka
ul. Skowronek 3
43-330 Stara Wieś  
e-mail: pasieka2014@wp.pl
nr wet. 240256146


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane podane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

7. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Osoba podająca dane osobowe ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


§ 1 Definicje

1. Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.pasieka-skowronek.pl
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Wykorzystanie plików Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu